Бакалавар

Навчальний план бакалаврів з цивільної безпеки денної форми навчання - Скачати

Робочий план бакалаврів з цивільної безпеки денної форми навчання - Скачати

Навчальний план бакалаврів з цивільної безпеки заочної форми навчання - Скачати

Робочий план бакалаврів з цивільної безпеки заочної форми навчання - Скачати

 

 

Кваліфікація, що присвоюється
"Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки", код КП 3449; "Фахівець з радіаційного та хімічного захисту", код КП 3439; "Фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту", код КП 3439; "Інспектор з охорони праці", код КП 3152.

Рівень кваліфікації

бакалавр

Вимоги до попереднього рівня освіти здобувачів

Немає

Термін навчання

3 роки та 10 місяців

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання

(формального, неформального, неофіційного)
Немає

 

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

Підготовка фахівців з спеціальності 263 «Цивільна безпека» за освітньою програмою «Охорона праці» здійснюється з метою формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, аспектів безпеки різних галузей виробництв, аспектів мікрокліматичних умов офісних приміщень, електробезпеки виробничих приміщень, міжнародного законодавства з охорони праці в ЄС та в Україні, безпеки експлуатації будівель та споруд, розслідування, обліку та аналізу нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань, метрології, стандартизації та акредитації в охороні праці, систем контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів, безпечної експлуатації інженерних систем і споруд, психології праці та її безпеки, організації наглядової діяльності в галузі охорони праці, потенційно небезпечних виробничих технологій та їх ідентифікації.

Підготовка бакалаврів за освітньою програмою «Охорона праці» передбачає розгляд аспектів з проблеми забезпечення здорових і безпечних умов праці, виявлення і вивчення можливих причин нещасних випадків, професійних захворювань, аварій, вибухів, пожеж і розробку системи заходів і вимог з метою виключення цих причин і створення безпечних і сприятливих для людини умов праці.

Задачею охорони праці є зведення до мінімуму ймовірності пошкодження або захворювання працівників з одночасним забезпеченням комфорту при максимальній продуктивності праці.

Загальний обсяг навчального плану – 7200 год., 240 − кредитів ЄКТС, в т.ч.:
модулі дисциплін гуманітарного та соціального блоку – 15 кредитів, модулі дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки – 46,5 кредитів,
модулі професійної та практичної підготовки – 97 кредитів.

 

КЛЮЧОВІ  РЕЗУЛЬТАТИ  НАВЧАННЯ

Знання з предметної області:

 • базові знання з аналізу й оцінювання небезпечних і шкідливих виробничих факторів, розуміння сутності небезпечних факторів промислових аварій;
 • здатність оцінити та обґрунтувати можливі наслідки аварій на промислових обʼєктах, розуміння сутності небезпечних чинників виробничих аварій та їх вплив на здоровʼя людей та довкілля, прогнозування та оцінки наслідків аварій на промислових обʼєктах;
 • розуміння особливостей підходів до попередження можливих загроз життю і здоровʼю працюючих, державні соціальні гарантії працюючих в Україні, організаційні заходи з попередження, локалізації і ліквідації наслідків технолог енних аварій і катастроф, організація і проведення режимно-обмежувальних заходів у зонах стихійних лих і техногенних катастроф;
 • здатність самостійно виконувати поставлене перед ним інженерне завдання в галузі забезпечення безпеки й поліпшення умов праці, розуміння основних понять з системного аналізу, розуміння характеристик систем, моделей складних систем, знання напрямків забезпечення промислової безпеки на потенційно небезпечних обʼєктах і виробництвах, знання критеріїв вибору оптимальної робочої пози.

 

Когнітивні уміння та навички з предметної області:

 • розуміння наукових й організаційних основ безпеки виробничих процесів і стійкості виробництв у надзвичайних ситуаціях, етапи розроблення і подальшого вдосконалення системи управління промисловою безпекою, функції і методи управління промисловою безпекою, небезпечні чинники виробничих аварій та їх вплив на життя і здоровʼя людей і довкілля;
 • володіння основними поняттями системи управління охороною праці й системним мисленням, при якому питання системного підходу до управління охороною праці оцінюється як найважливіші пріоритети в професійній діяльності, законодавча база державного управління промисловою безпекою, обовʼязки та відповідальність в системі управління охороною праці;
 • розуміння методологічними основами проведення навчань з питань охорони праці, порядок організації навчання та перевірки знань керівників підприємств та спеціалістів, що експлуатують обʼєкти підвищеної небезпеки;
 • здатність до застосування й нарощування отриманих знань щодо діяльності комісії з питань охорони праці, органи державного управління охороною праці в Україні, система реалізації вертикалі державного управління промисловою безпекою, організація охорони праці на підприємстві, організація роботи служби охорони праці;
 • здатність керувати експлуатацією засобами забезпечення безпеки й умов праці, методичне забезпечення атестації та санітарно-гігієнічна паспортизація робочих місць, ознайомлення з засобами локалізації й гасіння пожеж, проведення аналізу промислової безпеки обʼєкта в частині технології, щодо забезпечення обладнанням й характеристик небезпечних речовин,  фінансового збитку підприємства від  виробничого травматизму, аварій, пожеж та інших позапланових втрат.

 

Практичні навички з предметної області

 • здатність визначати економічну ефективність заходів, спрямованих на зниження виробничого травматизму, захворюваності, аварійності забруднення навколишнього середовища, фінансування діяльності з охорони праці, витрати підприємств на виконання вимог законодавства й нормативно-правових актів з умов й охорони праці, еколого-економічний аналіз впливу промислових підприємств на наколишнє середовище;
 • здатність застосовувати законодавчі та інші нормативно-правові акти з промислової безпеки та охорони праці, законодавча база забезпечення та санітарно-гігієнична паспортизація робочих місць в Україні, експертиза промислової безпеки потенційно небезпечних обʼєктів і виробництв;
 • здатність оцінити небезпеки робочого місця, вимоги до безпеки праці на потенційно небезпечних обʼєктах і виробництвах різних галузей, шкідливі та небезпечні фактори (класифікація, методи визначення та нормування), показники небезпек розладу людини на робочому місці, поняття ергономічного рівняння та його складові, принципи складання ергономічного рівняння робочого місця, принципи проектування робочих місць  з оптимальними ергономічними параметрами.
 • здатність до використання нормативних обмежень на гранично припустимі рівні небезпек при їхньому впливі на людину й природу, законодавча база забезпечення атестації та санітарно-гігієнична паспортизація робочих місць в Україні, ознайомлення з фактичним рівнем небезпечних і шкідливих факторів на підприємстві.

 

Загальні уміння та навички

 • здатність до ефективного використання положень нормативно-правових документів у своїй діяльності;
 • володіння основними методами збереження здоровʼя та працездатності виробничого персоналу;
 • здатність оцінювати соціально-державні явища, орієнтуватись у суспільно-політичному житті, правові основи праце охоронної політики в Україні, основний склад збитків від надзвичайних ситуацій та методики їх розрахунку, нормативна база системи управління промисловою безпекою;
 • здатність до адекватної взаємодії й міжособистісної комунікації, критичному мисленню, застосування існуючих інформаційних технологій, особливості науково-технічного перекладу текстів за фахом;
 • здатність формулювати завдання управління безпекою праці для їхнього рішення за допомогою інформаційних технологій, застосування існуючих інформаційних технологій, інформаційні ресурси компʼютерних мереж, автоматизована система електронного документообігу;
 • володіння культурою безпеки й ризик-орієнтованим мисленням, при якому питання безпеки життя, здоровʼя й навколишнього середовища розглядаються як найважливіші пріоритети, забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, аналіз попередження можливих загроз життю і здоровʼю працюючих, стандартизація в управлінні охороною праці.

 

ПРОФЕСІЙНІ ПРОФІЛІ ВИПУСКНИКІВ

Робочі місця у державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: на первинних посадах фахівців з охорони праці на промислових підприємствах будь-кого профілю, в органах державної інспекції та управління з охорони праці, територіальних науково-практичних центрах, у науково-дослідних установах, у фонді страхування від нещасних випадків та інших установах. Посади, які можуть займати бакалаври з охорони праці: інспектори з охорони праці, начальники відділів з охорони праці, заступники директорів з питань безпеки виробництва.

 

ДОСТУП ДО ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ

Бакалавр з галузі знань 26 «Цивільна безпека»  має можливість продовжити навчання у Національному авіаційному університеті м. Київ за освітньо-науковим ступенем "магістр" за спеціальністю «Охорона праці»

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНИ, ОЦІНЮВАННЯ І ОЦІНКИ

Регламентується тимчасовим положенням про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитній системі організації освітнього процесу

 

Вимоги до випуску:
Завершене навчання за освітньо-науковою программою обсягом 240 кредитів, успішно складна атестація

 

Форма навчання:
Денна, заочна

 

Директор програми:
Кандидат технічних наук, доцент Бялобржеський Олексій Володимирович