Історія

 

Розвиток та становлення кафедри “Охорона праці, цивільна та промислова безпека” відбувались паралельно з розвитком Кременчуцького державного політехнічного університету. Перший у м. Кременчуці вищий навчальний заклад був створений 1960 року як загальнотехнічний факультет Полтавського інженерно-будівельного інституту.

У травні 1972 року цей факультет був підпорядкований Харківському автодорожному інституту, а у серпні 1974 року він був реорганізований у Кременчуцький філіал Харківського політехнічного університету (КФ ХПІ). З цього ж року бере початок викладання в інституті дисципліни “Охорона праці”.

Першим викладачем цієї дисципліни був доцент кафедри “Технологія машинобудування” Пирогов Леонід Іванович, а з вересня 1976 року ця дисципліна була передана доценту кафедри “Інженерна графіка” Глявіну Владиславу Олексійовичу, який мав значний науково-практичний досвід з цього напрямку, бо раніше працював завідувачем відділу охорони праці в НДІ «Сіль» м. Артемівська.

Зі зростанням навчального закладу збільшувалось навчальне навантаження і, відповідно, кількість викладачів цієї дисципліни. Так, з 1985 року курс “Охорона праці” почав викладати, крім доцента Глявіна В.О., і доцент Чебенко Валерій Миколайович.

Починаючи з 1989 року Кременчуцький філіал Харківського політехнічного інституту виходить на новий етап розвитку, який знаменується якісно відмінним для м. Кременчука та його регіону явищем – підготовкою спеціалістів за денною формою навчання.

При цьому, замість вечірнього та заочного факультетів створено три нових – автомобільний, електромеханічний та машинобудівний. Дещо пізніше відкрилися ще два нових факультети – економічний та менеджменту. Це викликало необхідність збільшення кількості викладачів “Охорони праці” до чотирьох.

У 1995 році наказом директора КФ ХПІ, проф. Маслова В.Є., дисципліна “Охорона праці” була закріплена за кафедрою екології.

У 1997 році на базі Кременчуцького філіалу Харківського державного політехнічного університету, Крюківського машинобудівного та Кременчуцького автомеханічного технікумів було створено Кременчуцький державний політехнічний інститут, який став правонаступником філіалу. Це значно підвищило вимоги до якості забезпечення навчального процесу. На цей же час наказом МОН України № 182/200 від 20.06.1995 р. були введені в навчальні плани нові дисципліни – “Безпека життєдіяльності” та “Цивільна оборона”.

У серпні 2000 року на базі Кременчуцького політехнічного інституту було створено Кременчуцький державний політехнічний університет. У цьому ж році в навчальні плани введена нова дисципліна – “Охорона праці в галузі”.

Таким чином, за період часу до 2000 року в університеті був сформований цикл дисциплін, спрямованих на гуманізацію вищої освіти.

До його складу увійшли:

  1. «Безпека життєдіяльності».
  2. «Основи охорони праці».
  3. «Охорона праці в галузі».
  4. «Цивільна оборона», а з 2011 року «Цивільний захист»

При цьому, штат викладачів зазначеного циклу дисциплін збільшився до восьми одиниць.

У зв’язку з цим, для збільшення ефективності забезпечення навчального процесу в 2000 році наказом ректора університету була створена кафедра “Безпеки життєдіяльності й графіки”, а з листопада 2003 року – окрема кафедра “Безпеки життєдіяльності”, яку очолив професор Глявін В.О., а з грудня 2003 року Вченою радою університету завідувачем кафедри обраний доктор технічних наук, професор Андрусенко Олександр Михайлович.

У 2011 році відбулась зміна керівництва кафедри – завідувачем кафедри „Безпека життєдіяльності” став доктор технічних наук, професор Чебенко Валерій Миколайович.

У 2016 року проведено ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 6.170202 «Охорона праці» з ліцензованим обсягом освітньої послуги 25 осіб денної і 25 осіб заочної форм навчання.

У 2018 року була створенна кафедра «Охорона праці, цивільна та промислова безпека».