Переваги навчання на кафедрі

Підготовку фахівців за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці».

Абітурієнти, які стануть студентами в цьому році, зможуть досягти  освітньо-кваліфікаційного рівня –

бакалавра, кваліфікація – бакалавр-інспектор. У майбутньому, після ліцензування спеціальності на рівні магістра, ще через 2 роки навчання, кваліфікацію – магістр.

Підготовка фахівців за напрямом підготовки "Охорона праці" виконується на базі сучасних навчальних технологій із застосуванням математичного, фізико-хімічного, хімічного, біологічного, психофізіологічного та інших апаратів аналізу та досліджень. Місцями практики студентів є підприємства міста Кременчука, Полтавської та Кіровоградської областей, відділи фонду страхування від нещасних випадків, науково-технічні центри охорони праці, відділи державної інспекції Держгірпромнагляду та інші.

Кафедра має міжнародні зв’язки (договори) із університетами Болгарії (Бургас), Латвії (Ріга), Молдова (Кишинеу), Росії (Калінінград, Новочеркаськ), Словаччини (Кошице), Угорщина (Мішкольць) та інших країн, що до навчання студентів по обміну та надання місць практики.   

З метою високоякісної підготовки фахівців студенти приймають участь у Міжнародних та Всеукраїнських Олімпіадах, наукових конференціях та конкурсах. Кафедра проводить Міжнародні наукові студентські конференції із виданням тез їх доповідей.  Спільно із викладачами готують статті до друку у провідних журналах України та за кордоном.

При кафедрі працює наукове товариство молодих вчених, що сприяє участі студентів у різних освітянських та наукових заходах, які мають місце в Україні та за кордоном.   Для проведення навчальних занять за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці» використовуватиметься: 5 лекційних аудиторій, 13 сучасних лабораторій, 8 спеціалізованих кабінетів, 4 комп’ютерних класів з локальною мережею та забезпечених виходом в Internet. 

Програма навчання відповідає сучасним  міжнародним стандартам вищої освіти та  и передбачає, поряд  з  глибокою фундаментальною и загальнотехнічною підготовкою:

- посилену комп'ютерну підготовку (комп’ютерна техніка, комп’ютерна графіка);

- вивчення систем математичного моделювання, оптимізації технологічних процесів, мов програмування та Internet-технологий;

-  посилену економічну підготовку (економіка підприємства, організація виробництва, менеджмент охорони праці, маркетинг  інновацій в охорону праці, управління якістю, соціально-економічні основи охорони праці тощо);

- розширену соціально-гуманітарну підготовку (психологія відносин у колективі, основи керування персоналом, етика ділових відносин, ергономічні та естичні основи охорони праці на підприємств, логіка тощо);

- поглиблену професійно-орієнтовану підготовку (атестація робочих місць за умовами праці, медицина надзвичайних ситуацій та катастроф, організація наглядової діяльності в галузі охорони праці, потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація, теорія ризиків, управління охороною праці тощо).

Студенти, що навчатимуться на кафедрі "Безпека життєдіяльності", матимуть у розпорядженні:

- обчислювальний центр з індивідуальними ро-бочими місцями, оснащеними персональними ком-пьютерами, принтерами, сканерами й іншою технікою;

- навчальну лабораторію з промисловим обладнанням і високоточною вимірювальною технікою.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського має власну спортивно-оздоровчу базу: чотирі спортивні зали, водно-спортивний комплекс, спортивний комплекс «Політехнік» з критим манежем і з футбольно-легкоатлетичним стадіоном з трибунами на 11350 міць, веслувальну та спортивно-оздоровчу базу на березі р. Дніпро.  До послуг студентів є чотирі сучасних гуртожитки, дві їдальні, чотирі буфети.  

Після четвертого курсу студенти мають можливість одержати другу вищу юридичну, економічну, комп'ютерну освіту.

Випускники кафедри  зможуть успішно працювати в Україні на первинних посадах фахівців з охорони праці на промислових підприємствах усіх форм власності, в органах державної інспекції та управління з охорони праці, теріторіальних науково-практичних центрах, у науко-водослідних установах, у фонді страхування від нещасних випадків та інших установах. Посади, які можуть займати випускники – інспектори, інженери з охорони праці, начальники відділів з охорони праці, заступники директорів з питань безпеки виробництва та інші.

Враховуючи сучасний стан охорони праці в Україні, розбудови державної системи управління охороною праці та підвищення професійних вимог до фахівців щодо попередження виробничого травматизму, забезпечення промислової безпеки та охорони праці, а також потребою роботодавців (організацій та підприємств усіх форм власності) фахівці з охорони праці завжди будуть затребувані. Навіть у складних сьогоднішніх економічних умовах кафедра вже отримує замовлення на спеціалістів від державних та і комерційних структур. Тому кожний майбутній випуск-ник кафедри одержить як мінімум кілька пропозицій про працевлаштування.