Про кафедру

Навчальний корпус № 7, ауд.7502, тел. (0536) 74-32-49.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 1. Кафедра є основним підрозділом вищого навчального закладу. Діяльність кафедри направлена на забезпечення високого рівня навчання студентів за закріпленими дисциплінами.
 2. Робота кафедри здійснюється згідно з річним планом навчально-методичної, виховної та наукової роботи, прийнятим на засіданні кафедри.
 3. До штату кафедри входять професорсько-викладацький склад, аспіранти, навчально-допоміжний персонал.
 4. Керує кафедрою завідувач кафедри, що обирається на цю посаду із числа професорів, які ведуть активну наукову та навчально-методичну роботу, мають організаторські здібності керівника.
 5. Кафедра має навчальні аудиторії, лабораторії. Внутрішня організація кафедри та форми керівництва її підрозділами визначаються кафедрою та затверджуються Вченою радою університету.
 6. Діяльність університету та його підрозділів спрямована на створення умов для ефективної роботи кафедри.
СТРУКТУРА ПІДРОЗДІЛУ
 1. Кафедру очолює завідувач кафедри, який обирається на цю посаду із числа професорів, які ведуть активну наукову та науково-методичну роботу та мають досвід роботи в університеті та організаторські здібності.
 2. Вибори на цю посаду проводяться Вченою радою університету на термін 5 років з урахуванням рекомендацій ради факультету та зборів науково-педагогічних співробітників кафедри, шляхом таємного голосування.
 3. До складу кафедри відноситься: професорсько-викладацький склад та навчально-допоміжний склад.
 4. Для більш ефективного забезпечення навчального процесу можуть призначатися заступники завідувача кафедри з навчально-методичної та виховної роботи.
 5. Загальна площа приміщень кафедри – 205,5 м2.

Матеріально-технічна база кафедри включає:

 • Лабораторія з охорони праці ауд. № 7504;
 • Лабораторія з цивільної оборони ауд. № 7501;
 • Лабораторія з безпеки життєдіяльності ауд. 7507;
 • Загальна площа лабораторій (ауд. 7504, 7501, 7507) складає 127,5 м2.
ОСНОВНІ ЗАДАЧІ І ФУНКЦІЇ ТА ЇХ РОЗПОДІЛЕННЯ
 1. Головною метою кафедри є забезпечення високого рівня вивчення студентами дисциплін, закріплених за кафедрою.
 2. В рамках навчальної роботи кафедра проводить передбачені навчальним планом заняття з усіх форм навчання (денної, заочної); розробляє робочі навчальні програми закріплених дисциплін; проводить методичну роботу, включаючи написання сучасних підручників та навчально-методичної літератури; втілює нові форми та методи навчання.
 3. У сфері наукової роботи кафедра веде теоретичні та експериментальні дослідження на сучасному рівні, приймає участь у виконанні господарських договорів та досліджень за міжвузівськими програмами студентів та аспірантів, залучає студентів та аспірантів в активну наукову роботу, організовує проведення наукових конференцій.
 4. Кафедра приймає участь у підготовці фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру, докторантуру, стажування та рекомендує до захисту кандидатські і докторські дисертації.
 5. У сфері навчальної роботи кафедра: розробляє тематику та програми курсів та семінарів; установлює всі форми проведення занять, співвідношення між лекційними, лабораторними та практичними заняттями згідно навчального плану; здійснює контроль за навчальною роботою студентів і аспірантів, використовуючи різні його форми – усні та письмові заліки та екзамени, кредитно-модульну систему поточного контролю, тестування.
 6. Кафедра підтримує ділові зв’язки з ВУЗами України, ближнього та дальнього зарубіжжя з питань, пов’язаних з її навчальною та науковою діяльністю.
ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ

Завідувач кафедри підпорядковується декану факультету, керівництву університету та здійснює керівництво кафедрою одноосібно в контакті з трудовим колективом та громадськими організаціями.

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

Кафедра підтримує ділові зв’язки з деканатом, керівництвом та відповідними службами університету.

Взаємовідносини в колективі кафедри засновуються на повазі до індивідуальності кожного співробітника кафедри на засадах принциповості, порядності, відповідальності за прийняті рішення, людяності.